bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

Utbildningskonsult & Föreläsare


DIDI ÖRNSTEDT, som efter ett långt yrkesliv i offentlighetens tjänst nu driver LedarLabbet Barnperspektivet i egen regi. 

Som skolledare har Didi sin erfarenhet främst från mångspråkiga skolor och som auktoriserad dramapedagog (RAD) har hon specialiserat sig på metoder för ledarskap i praktiken, främst inom "mjuka" samhällssektorer.

Med den annorlunda bakgrunden som dramapedagog och skolledare har Didi utvecklat arbetslag i "klassrummets och personalrummets arbetsmiljö". Hon har också haft uppdrag som mentor åt skolledare i samband med skolutveckling.

Det har blivit allt viktigare för Didi i hennes yrkesutövning att ta vara på barns och ungas synpunkter om vuxnas förhållningsätt och förmåga att med respekt närma sig de små och unga människornas vilja och benägenhet att kommunicera sinsemellan och med vuxna. Och att vägen går via oss vuxna.

Dramapedagogiken är hennes främsta redskap i det arbetet, eftersom den är upplevelsebaserad och gynnar såväl språkutveckling som begreppsbildning. Inte minst emotionellt. 

Hon har genomgått den statliga rektorsutbildningen och har arbetat som skolledare i drygt 15 år. Den pedagogiska bakgrunden är auktoriserad dramapedagog (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, RAD).

Under årens lopp har hon föreläst om barn- och ungdomskultur, arbetat med drama i skolklasser och iarbetslag, främst med konflikthantering, men också med brottsförebyggande projekt bland ungdomar och skolpersonal. Didi har varit projektledare i det brottsförebyggande projektet "Med barnen för framtiden" i Hovsjöskolan, Södertälje. Uppdragsgivare var Brottsofferjourernas Riksförbund. 
Tillsammans med Rikspolisstyrelsen och LHS, Stockholm var hon utbildare i ungdomskulturfrågor inom närpolisreformen.
Befälsutbildning inom polisen har också ingått bland uppdragen.

Sedan 2018 är hon verksam som volontär (pedagog/adm) i
www.kunskapshuset.com, som drivs av Somaliska Mediaföreningen. Här är fokus på föräldrarollen i hemmet, skolan och i övriga samhället.

Som författare har Didi utgivit ett antal böcker om bl a barn- och ungdomskultur.